Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2018, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.
În vederea înscrierii candidaţilor la examenul de grad principal- sesiunea 2018, vă facem cunoscut că Ministerul Sănătății a aprobat înscrierea candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 31.12.2018 inclusiv, prin derogare de la art. 18 alin. (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal.

Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:

01.11.2018– examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;

02.11.2018– examen- asistenţi medicali- alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;

Înscrierile la examen se fac în perioada 08.10.2018 – 23.10.2018, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

Documente necesare înscrierii:

La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:

  1. a) cererea de înscriere, cu datele de contact;
  2. b) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;
  3. c) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;
  4. d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
  5. e) copia atestatului de echivalare, după caz;
  6. f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;
  7. g) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
  8. h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
  9. i) dovada plății sumei de participare la examen. Cuantumul sumei de participare la exameneste de 150 lei/participant. Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984; Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2018”

Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10, alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.
În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.
Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.
Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate aici.