Conform unui proiect de ordonanță de urgență care circulă în spațiul public, probabil pentru a testa reacția populatiei, dar care nu este asumat încă de Guvern, coaliția de guvernare a pregatit un nou pachet de măsuri de austeritate care afectează grav drepturile salariaților din sănătate și asistență socială.

– ÎN PERIOADA 2024-2026 SE ACORDĂ VOUCHERE DE VACANȚĂ DOAR SALARIAȚILOR CU VENITURI BRUTE DE MAXIM 10.000 LEI;

Art XI (2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, personalului încadrat care realizează venituri brute lunar din salariu de până la 10.000 lei inclusiv, în perioada 1 ianuarie 2024 -31 decembrie 2026, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat;

– SE ACORDĂ INDEMNIZAȚII DE HRANĂ DOAR SALARIAȚILOR CU VENITURI BRUTE DE MAXIM 10.000 LEI;

Art XII(1) Începând cu 1 ianuarie 2024, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, pentru personalul încadrat ale căror venituri salariale brute lunar sunt sub 10.000 lei inclusiv, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

– SPORUL PENTRU CONDIȚII PERICULOASE SAU VĂTĂMĂTOARE NU POATE FI MAI MARE DE 1.000 LEI BRUT LUNAR PENTRU PERSONALUL SALARIZAT CONFORM ANEXEI VII SI ANEXEI VIII;

Art. XIII 2. Prevederile lit. a) ale art.10, cap. II – Sporuri și alte drepturi din Anexa nr. VII – Reglementări specifice personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului finanțat din fonduri publice publicată în Monitorul Oficial al României nr. 492 din 28 iunie 2017 se modifică și se completează după cum urmează:
a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.000 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
3. Prevederile alin.(1), Articolului 1, Punctul B – Reglementări specifice funcționarilor publici Capitolul I, Anexa VIII – Familia ocupațională de funcții bugetare „administrație“ se modifică și se completează cu următorul conținut:
(1) Funcționarii publici beneficiază de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.000 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat.
5. Prevederile alin. (1), art.1 Capitolului II, Punctul I. Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă – personal contractual din administrația publică, Anexa VIII – Familia ocupațională de funcții bugetare „administrație“ se modifică și va avea următorul conținut:
(1) Personalul contractual salarizat potrivit prezentei anexe la cap. II lit. A – lit. E poate beneficia de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.000 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat;

PREVEDERI SUPLIMENTARE PENTRU ASISTENTA SOCIALA:
– SE ANULEAZA POSTURILE VACANTE;

Art.VI (1) Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se anulează;
(4) Conducătorii entităților publice menționate la alin.(2) au obligația ca până cel târziu la data de 31 decembrie 2023 să aprobe măsurile legale ce se impun în ceea ce privește structurile organizatorice de sub coordonarea /subordonarea /autoritatea acestora respectiv să aprobe în condițiile legii reducerea numărului total de personal, organigrama, statul de funcții, regulamentele de organizare și funcționare ca urmare aplicării prevederilor alin.(1);
(6) Nu intră sub incidența prevederilor alin.(1) următoarele categorii de posturi:
a) posturile temporar-vacante pentru care titularii de post au raporturile de serviciu suspendate sau după caz contractele individuale de muncă suspendate;
b) posturile pentru care s-a aprobat prin memorandum în Guvernul României organizarea de concursuri pentru ocuparea acestora;
c) posturile pentru care sunt în curs de desfășurare procedurile de concurs proba scrisă sau interviu;
d) posturile pentru care sunt afișate rezultatele concursurilor organizate;
e) posturile temporar vacante prin detașare/delegare potrivit legii;

– DISPONIBILIZARI IN ASISTENȚĂ SOCIALĂ;

Art. XVII (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2024 raportul dintre numărul de personalul existent, încadrat conform legii, în Direcțiile Generale de Asistență și Protecție Socială aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Consiliilor Județene, indiferent de modul de organizare și funcționare sau de denumirea acestora și numărul de asistați  aflați în evidențe la data de întâi a fiecărui an calendaristic nu poate depăși raportul de 1:1;
(2) Președinții de consilii județene în calitate de ordonatori principali de credite sunt obligați să ia măsurile legale ce se impun pentru aprobarea noilor organigrame, regulamente de organizare și funcționare astfel încât raportul dintre numărul de personal încadrat și numărul de asistați să fie de 1:1;
(3) Personalul disponibilizat ca urmare a aplicării prevederilor alin.(1) beneficiază de drepturile legale prevăzute de lege inclusiv de eventualele drepturi prevăzute în contractele colective de muncă încheiate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
(4) Posturile vacante existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență le sunt aplicabile prevederile art.VI, alin.(1);

PREVEDERI SUPLIMENTARE PENTRU SISTEMUL DE SANATATE:

– SE REDUCE NUMARUL POSTURILOR VACANTE CU MINIM 30%;

Art. VI (3) Prin excepție de la prevederile alin.(1) numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii se reduce cu minim 30%pentru următoarele categorii de entități:
a) unitățile de învățământ superior și preuniversitar de stat a căror finanțare este asigurată din fonduri publice;
b) unitățile sanitare de interes public;
c) serviciile publice de apărare națională, ordine publică, securitate națională, inclusiv serviciile de poliție locală;
d) serviciile de pază și protecție;
e) serviciile pentru situații de urgență de interes național și local;
f) structurile implicate în implementarea proiectelor de investiții cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
g) structurile de specialitate implicate în colectarea, încasarea, executarea silită, administrarea veniturilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondului unic de asigurări de sănătate, bugetul fondului pentru șomaj, bugetele locale, inclusiv în gestionarea cheltuielilor publice ale statului;
h) alte situații aprobate prin memorandum de către Guvernul României;

– DESCENTRALIZARE DSP-URI;

Art. XXII (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2025 serviciile publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale se transferă în autoritatea/coordonarea/subordonarea autorităților publice județene;
(2) Fac parte din categoriile de servicii publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale următoarele:
a) Direcțiile Județene de Tineret și Sport care se află în coordonarea /subordonarea/autoritatea Ministerului Tineretului și Familiei;
b) Direcții județene de Cultură care se află în coordonarea/subordonarea autoritatea Ministerului Culturii;
c) Direcțiile de Sănătate Publică aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Ministerului Sănătății;
d) Direcțiile Sanitar-Veterinare aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare;
e) Direcțiile Județene pentru Agricultură aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
f) Inspectoratele Generale Școlare aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Ministerului Educației;
(4) Transferul personalului încadrat pe posturi, a patrimoniului, activitățile și responsabilitățile transferate, resursele financiare asigurate se va face prin lege la propunerea Guvernului României și inițiativa ministerelor de line care au în responsabilitate coordonarea serviciilor publice menționate la alin. (2);

Atragem atenția Guvernului României că aceste masuri care duc la diminuari de venituri, anularea/reducerea posturilor și, mai grav, la pierderi de locuri de muncă și specialiști generează nemulțumiri imense în rândul salariaților și crează inevitabil premisele declanșării unor acțiuni masive de protest în anul 2023.
Solicitam Guvernului României să demareze de urgenţă consultări cu partenerii sociali pentru identificarea de soluții astfel încât încadrarea în limitele de deficit bugetar să fie făcută fără diminuarea drepturilor salariaților și reducerea de posturi în sănătate și asistență socială.
Confucius a subliniat rolul crucial al încrederii în autorități: „Trei lucruri sunt necesare pentru guvernare: arme, hrană şi încredere; dacă un conducător nu le poate avea pe toate trei, trebuie să renunţe mai întâi la arme şi, mai apoi, la hrană; încrederea trebuie păzită până la sfârşit; fără încredere nu putem rezista„. Încrederea, se câștigă cu greu și se risipește ușor. Este un capital social valoros și nu trebuie irosit.

Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *