Joi, 21. 09. 2017, în cadrul Comisiei de Dialog Social din cadrul Prefecturii Județul Constanța, dnul Nicolae Manea primvicepreședinte al U. J. CNSRL – FRĂȚIA Constanța și președinte al sindicatului Sanitas Constanța, a prezentat nemulțumirile sindicaliștilor Sanitas generate de Legea 153/2017 și de intenția Guvernului României de a transfera contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Aceste revendicări au fost prezentate Instituției Prefectului Județului Constanța pentru a fi înaintate spre soluționare Guvernului României.

 

C ă t r e,
Prefectura judeţului Constanta
Domnului prefect Ioan Albu
COMISIA DE DIALOG SOCIAL

Sindicatul SANITAS Constanta membru al Federaţiei SANITAS din România ce reuneşte un număr de peste 120.000 de membri de sindicat din întreaga ţară, angajaţi în sistemul public de sănătate şi asistenţă socială, vă supune atenţiei principalele probleme cu care se confruntă sistemul public de sănătate şi asistenţă socială. Avem respectuoasa rugăminte în baza art. 124 din Legea 62/2011 a dialogului social să trimiteţi spre informare reprezentanţilor Guvernului României cele menţionate mai jos.

1.    Necesitatea modificării Legii nr. 153/2017 în ceea ce priveşte limitarea la 30% a procentului de acordare a sporurilor, cât şi revizuirea ierarhiei grilelor de salarizare în cadrul familiei ocupaţionale „Sănătate şi Asistenţă socială”.

În mod concret prevederile art. 25 din Legea nr. 153/2017 sunt aplicabile tuturor sectoarelor de activitate, aşa cum se stipulează în pc.(1) al acestui articol: (1) Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz.
Pentru sectorul sanitar şi cel al apărării se instituie excepţia închiderii pe totalul de 30% la nivelul ordonatorului principal de credite prin pc.(2) al aceluiaşi articol, însă pc.(3) instituie constrângeri suplimentare strict sistemului de sănătate şi asistenţă socială a cărei salarizare este reglementată în Anexa II a Legii. Dacă până în prezent prin Legea nr. 284/2010, se puteau acorda derogări sectoriale pentru exceptarea de la încadrarea în plafonul de 30% a diferitelor sectoare problematice, cum e cazul sistemului sanitar,  în înţelesul pc.(3) începând cu 1 ianuarie acestui sector i se impun limitări discriminatorii faţă de celelalte sectoare publice aşa cum vom arăta în cele ce urmează. (3) Începând cu anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ și drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (2) și (3).
În mod concret cele două articole reglementează plata dublă pentru Munca prestată de personalul din unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, în vederea asigurării continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează şi respectiv Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază. Amintim aici faptul că dintre toate sectoarele publice doar sectorul de sănătate şi asistenţă socială este  nevoit să asigure continuitatea actului medical dat fiind caracterul continuu şi specificitatea acestor unităţi. Din totalul de 30% pe care le instituie prima teză a art. 25, mai bine de jumătate  reprezintă plata orelor pentru asigurarea continuităţii. În aceste condiţii ceea ce mai rămâne până la întregirea plafonului legal îl reprezintă suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, rămânând, conform previziunilor Ministerului Sănătăţii, o marjă de 1% pentru acordarea sporurilor pentru condiţiile grele, vătămătoare, nocive, etc. denumite generic sporuri pentru condiţii de muncă. Fără o corecţie a acestor prevederi legale este inutilă elaborarea regulamentului de sporuri pentru familia ocupaţională Sănătate – Asistenţă socială.

2.    Imposibilitatea elaborării şi aprobării unui Regulament de sporuri aplicabil şi echitabil pentru toţi angajaţii din sistemul sanitar, din următoarele motive:

  • existenţa plafonului de 30% aferent sporurilor şi celorlalte elemente salariale face imposibilă acordarea sporurilor pentru condiţii de muncă pentru considerentele arătate la punctul precedent;
  • excluderea personalului nemedical (tehnic, administrativ şi de deservire) din categoria personalului care poate beneficia de sporuri pentru condiţii de muncă;
  • lipsa unui plafon minim pentru sporuri, fapt care va putea conduce la acordarea unor sporuri în procent nesemnificativ (de ex. 1% pentru condiţii grele de muncă).
  1. Necesitatea aplicarii integrale a cresterilor salariale pentru toti slariatii din sectorul de activitate cu incepere de la 01.03.2018.

Conform art. 38, pc.3), lit.  b) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile de medici și de asistenți medicali din unitățile sanitare publice, prevăzute în anexa nr. II cap. I, se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022.
Această prevedere generează profunde inechităţi între diferite categorii profesionale şi duce la distorsionarea grilei de salarizare şi implicit răsturnarea sistemului de valori consacrate în sectorul de activitate. Este inadmisibil ca, fie şi cu caracter temporar (pentru o perioadă de 4 ani) funcţiile de o complexitate ridicată a preciziei muncii aşa cum ar fi farmaciştii, biologii, chimiştii, alt personal cu studii superioare, inclusiv managerii unităţilor publice să se situeze la limita inferioară a grilei de salarizare.

  1. Introducerii unei grile de salarizare pentru personalul bugetar aflat sub incidenta articolului 11 din Legea 153/2017.

Articolul 11 din Legea 153/2017 încalcă flagrant majoritatea principiilor care au stat la baza formulării legii (principiul nediscriminării, principiul egalităţii, principiul importanţei sociale a muncii, principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu), creând o categorie profesională aparte care depinde în totalitate de președinții consiliilor județene și de primari. În acest moment, prin aplicarea articolului 11, salarizarea diferă de la un județ la altul, de la o primărie la alta, existând diferențe salariale imense între colegii care au aceeași vechime, aceeași pregătire profesională și aceeași activitate.
Milităm pentru eliminarea oricăror forme de discriminare şi instituirii unui tratament egal cu privire la întreg personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie și solicităm Guvernului României modificarea Legii 153/2017 în sensul introducerii unei grile de salarizare pentru acești salariati.

  1. Renunţarea la transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat.

Conform art.38, pc.3), lit.a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25%   față de  nivelul  acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25,  în măsura în  care   personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții;
Prin măsura fiscală a transferului acestor obligaţii fiscale începând cu              1 ianuarie 2018, va fi anulată creşterea de 25% stabilită prin Legea nr. 153/2017. Aplicarea strictă a articolului de mai sus cu specificaţia limitării sporurilor la plafonul de 30% aşa cum este prevăzut în art. 25, veniturile salariaţilor vor fi drastic diminuate, în special a categoriilor cu venituri mici. În acest context întreaga filozofie a Legii este compromisă pentru  sectorul public.

  1. Acordarea tichetelor de masă pentru întregul an 2018.

Conform noilor reglementări instituite prin art. 18 pc. (1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană .
Vă reamintim faptul că angajaţii din spitalele publice primesc în prezent tichete de masă, iar prin interdicţia acordării acestora în perioada ianuarie-noiembrie 2018, prevăzută de Legea nr. 153/2017, vor suferi pierderi de venituri semnificative mai ales salariaţii cu venituri mici.

  1. Încheierea unui Contract Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate. Deşi am solicitat încă de la începutul anului demararea negocierii contractului la nivel de sector Sănătate, iar prima şedinţă de negociere a avut loc la începutul lunii aprilie a.c., în prezent finalizarea acestuia nu a fost posibilă, ceea ce conduce la o dereglementare a raporturilor de muncă din sistemul sanitar şi la pierderea unor drepturi fundamentale ale salariaţilor din Sănătate.

În aceste condiţii, Federaţia SANITAS din România apreciază că este de datoria Guvernului României să găsească soluţii astfel încât aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a actelor subsecvente acesteia să nu ducă la diminuări de venituri pentru angajaţii din sistemul sanitar şi de asistenţă socială.
Având în vedere perspectiva negativă şi impactul dezastruos al aplicării Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în forma actuală, vă transmitem nemulţumirile angajaţilor din sistemul sanitar care pentru susţinerea revendicărilor enumerate mai sus, sunt gata să iasă în stradă şi să susţină acţiuni sindicale legale mergând până la declanşarea grevei generale în sistemul de sănătate şi de asistenţă socială, cu rugămintea analizării acestora şi identificării de soluţii imediate care să rezolve aspectele prezentate.

Vă asigurăm, de întreaga noastră consideraţie.

PREŞEDINTE

MANEA NICOLAE