După mai multe luni de negociere cu SANITAS, Guvernul a găsit o soluție legală pentru finanțarea creșterilor salariale prevăzute de lege

0
581

După seria întâlnirilor reprezentanților Federației SANITAS cu cei ai ministerelor și instituțiilor abilitate să ia decizii cu caracter financiar în domeniul sănătății publice de stat astăzi, 23 mai 2019, Guvernul a rezolvat printr-o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Sănătății problema finanțării creșterilor salariale prevăzute de OUG 114/2018 începând cu 1 ianuarie 2019. S-a depășit astfel vidul legislativ creat de legiuitor, vid care a constrâns managerii unităților sanitare să ia măsuri extreme de tăiere sau reducere a unor componente salariale ale angajaților și /sau să reducă din cheltuielile aferente materialelor sanitare și îngrijirii pacienților.

Deși vine cu întârziere, salutăm totuși decizia Guvernului de a finanța creșterile salariale și avem speranța că unitățile sanitare vor putea astfel să deblocheze sume importante de bani care prin redistribuire să poată readuce echilibrul financiar în sistem.

Consiliul Național al Federației SANITAS din 19 februarie 2019 a decis înaintarea către Guvernul Romaniei și celelalte instituții de resort a unui document care cuprinde 7 revendicări fără soluționarea cărora sistemul public de sănătate va intra curând în colaps.

De la acel moment și până astăzi, Federația SANITAS a desfășurat o multitudine de acțiuni sindicale prin intermediul cărora am urmărit să atragem atenția guvernanților și a factorilor de decizie locali asupra tuturor inechităților și lacunelor legislative din sistemul de salarizare și cel de finanțare a unităților sanitare.

La întâlnirile din ultimele două luni, care au avut loc sub coordonarea directă a Cancelariei primului-ministru, ne-am concentrat pe rezolvarea celor mai imperative și urgente solicitări ale organizațiilor SANITAS afiliate la Federație și anume: asigurarea finanţării creşterilor salariale prin transfer de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate și reluarea negocierilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de sector „Sănătate. Activități sanitar veterinare”, fără a omite, la niciuna din ședințele de lucru amintite, vreuna din celelalte solicitări ale membrilor noștri.

Finanțarea creșterilor salariale fiind acum legiferată, începând de săptămâna viitoare SANITAS se va concentra pe finalizarea negocierilor și semnarea Contractului Colectiv de Muncă, în regim de urgență, cu păstrarea clauzelor favorabile angajaților, existente în vechiul contract.

De asemenea, vom solicita în continuare stabilirea unui calendar al ședințelor lucrative la nivel guvernamental, cu termene rezonabile pentru soluționarea tuturor revendicărilor SANITAS aflate încă în negociere.

Biroul Operativ al Federației SANITAS din România

23 mai 2019
Conținutul noii Ordonanțe de Urgență adoptate astăzi de guvern prevede următoarele:

La articolul 34 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, după alineatul (3) se introduc teri noi alineate, alineatele (4), (5) și (6), cu următorul cuprins:
”(4) Pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile adminsitrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la Titlul VI ”Transferuri între unități ale administrației publice”.
(5) În aplicarea prevederilor alin. (4), influențele financiare determinate de creșterile salariale se acordă pe bază de documente justificative în condițiile stabilite prin contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate și unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile adminitrativ-teritoriale, reglementate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) sumele aferente plății influențelor financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură pe anul 2019 prin virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul II ”Bunuri și servicii”.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *