Angajatorul este obligat, prin contractul colectiv de muncă, să asigure salariaților un cadru general de informare și consultare cu privire la activitatea unității, de care depinde însăși stabilitatea locului de muncă.
Este foarte important să comunicăm membrilor Sanitas informații concludente despre dreptul la informare și consultare din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivel de sector bugetar – Sănătate pe anii 2023-2025, drept care protejează salariații și în baza căruia se poate construi un dialog social eficient cu angajatorul. Articolul 11 din CCM prevede expres:
(3) Angajatorul și sindicatele din unitățile afiliate la organizațiile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă sunt obligați să se consulte și să se informeze reciproc în toate situațiile referitoare la relațiile de muncă.
(4) Consultarea și informarea se vor desfășura organizat în cadrul comisiilor paritare constituite la toate nivelurile.

DREPTUL ORGANIZAȚIILOR SINDICALE LA INFORMARE ȘI CONSULTARE ESTE RECUNOSCUT PRIN LEGEA nr. 467/2006: “angajatorii au obligația să informeze și să consulte reprezentanții angajaților, potrivit legislației în vigoare, cu privire la:
a) evoluția recentă și evoluția probabilă a activităților și situației economice a întreprinderii;
b) situația, structura și evoluția probabilă a ocupării forței de muncă în cadrul întreprinderii, precum și cu privire la eventualele măsuri de anticipare avute în vedere, în special atunci când există o amenințare la adresa locurilor de muncă;
c) deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relațiile contractuale sau în raporturile de muncă, inclusiv cele vizate de legislația română privind procedurile specifice de informare și consultare în cazul concedierilor colective și al protecției drepturilor angajaților, în cazul transferului întreprinderii”.

În completarea acestui text de lege, trebuie să luăm în considerare și prevederile din Codul Muncii – art. 39, lit. h care asigură dreptul general al salariaților la informare și consultare.
Angajatorul are obligația:
1. de a informa salariații asupra condițiilor de muncă și asupra aspectelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă – art. 40, lit. a;
2. de a comunica periodic salariaților situația economică și financiară a unității, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității. Periodicitatea comunicării se stabilește prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil – art. 40, lit. d;
3. de a se consulta cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora – art. 40, lit. e;

POSIBILE SANCȚIUNI JURIDICE ALE NERESPECTĂRII ACESTUI DREPT DE CĂTRE ANGAJATOR
Sindicatele au dreptul de a fi informate permanent cu privire la realitățile economice și financiare ale întreprinderii, putând contribui în mod activ la desfășurarea activității angajatorului, prin identificarea unor soluții sau prin preîntâmpinarea unor situații negative.
Organizațiile sindicale au dreptul de a obține despăgubiri și chiar constatarea nulității unor acte emise de angajator dacă anterior nu a fost respectată obligația de informare și consultare a reprezentanților salariaților în ceea ce prvește relațiile de muncă.
În caz de nerespectare a obligației de informare, Legea nr. 467/2006 pune la dispoziția celui interesat căile legale prin care pot fi sesizate organele abilitate în vederea aplicării de amenzi contravenționale:
Art. 9. –
Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei, nerespectarea de către angajator a obligaţiei de a transmite reprezentanţilor angajaţilor informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1);
b) cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei, nerespectarea obligaţiei angajatorului de a iniţia consultări potrivit art. 5 alin. (3);
c) cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei, transmiterea cu rea-credinţă de informaţii incorecte sau incomplete, în condiţiile art. 5 alin. (2), de natură a nu permite reprezentanţilor angajaţilor formularea unui punct de vedere adecvat pentru pregătirea unor consultări ulterioare.
Relațiile dintre sindicate și patronate, în cadrul dialogului social bipartit, trebuiesc construite pe corectitudine și respect reciproc. În caz contrar avem la îndemână înstrumentele necesare pentru corectarea acestor situații puse la dispoziție de legislație și Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivel de sector bugetar – Sănătate pe anii 2023-2025.
Atât construirea relaților de bună colaborare cu conducerea unităților cât și corectarea derapajelor anumitor echipe manageriale se realizează cu inteligență, perseverență și hotărârea liderilor Sanitas, dar MAI ALES CU SPRIJINUL TUTUROR MEMBRILOR DE SINDICAT.

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!
Biroul Executiv al Sindicatului Sanitas Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *