Guvernul a adoptat pe 04 octombrie 2021 o nouă ordonanță de urgență (OUG 110/2021) care reglementează modul prin care părinții pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară unde aceștia sunt înscriși.

            OUG 110/2021 se aplică tuturor salariaților din mediul public și privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activității serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021 – 2022, fără a se include vacanțele școlare.

PERSONALUL DIN ASISTENȚĂ SOCIALĂ beneficiază de zile libere pentru supravegherea copiilor în situația limitării sau suspendării activităților didactice în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, numai cu acordul angajatorului.

SE ACORDĂ ZILE LIBERE PLĂTITE PĂRINȚILOR CARE:

a) au copii de până la 12 ani, respectiv de până la 26 de ani dacă au dizabilități, și sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară;
b) au în îngrijire copil cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată;
c) au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost limitată sau suspendată;
d) au în îngrijire copii cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unor unități de învățământ, dacă se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

  • face parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice;
  • face parte dintr-o grupă de risc, respectiv este diagnosticat cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare;
  • locuiește împreună cu o persoană diagnosticată cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare.

NU SE ACORDĂ ZILE LIBERE ÎN CAZUL ÎN CARE UNUL DINTRE PĂRINȚI, SE AFLĂ ÎN UNA SAU MAI MULTE DINTRE URMĂTOARELE SITUAȚII:

a) este în concediu pentru creșterea copilului sau în situația prevăzută de art. 11 alin. (2) din OUG 111/2010 sau beneficiază de concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până la 7 ani;
b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
d) are raportul de muncă suspendat în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
e) nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit;
f) desfăşoară muncă la domiciliu sau telemuncă;
g) celălalt părinte al copilului beneficiază de zile libere plătite conform Ordonanței de Urgență 110/2021;

PROCEDURA DE ACORDARE A ZILELOR LIBERE PLĂTITE

Unul dintre părinti va depune la angajator:

a) cerere;
b) o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Ordonanței de Urgență 110/2021, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și că nu se regăsește în situațiile care exclud aplicabilitatea acestei ordonanțe,
c) o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul, copia certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 ani, respectiv copie a adeverinței eliberate de medicul de familie/medicul specialist, pentru situația în care copilul are contraindicații medicale pentru prezența fizică la școală, sau locuiește împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc.

Modelul cererii și al declarației pe proprie răspundere urmează să fie stabilite prin ordin al Ministrului Muncii și Protecției Sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.

INDEMNIZAȚIA PRIMITĂ ÎN CAZUL ACORDĂRII ZILELOR LIBERE PLĂTITE

Cuantumul indemnizației este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Indemnizația prevăzută este în sumă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă.

PERSONALUL DIN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE beneficiază de zilele libere, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.

            Majorarea salarială în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut, pentru perioada in care cursurile sunt limitate sau suspendate se acorda numai în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere.
Dacă ambii părinți sunt angajați în sistemul naţional de apărare, ordine publică și siguranță națională, penitenciare, unităţi sanitare publice, unul are dreptul la o majorare de salariu.
Pentru a primi acest drept, părintele trebuie să depună la angajator:

a) cerere,
b) o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere/majorare salarială ce i s-ar cuveni potrivit Ordonanței de Urgență 110/2021, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și că nu se regăsește în situațiile care exclud aplicabilitatea acestei ordonanțe,
c) o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul copia certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 ani, respectiv copie a adeverinței eliberate de medicul de familie/medicul specialist, pentru situația în care copilul are contraindicații medicale pentru prezența fizică la școală, sau locuiește împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc.

Documentele se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară.

Familiile monoparentale pot opta fie pentru acordarea de zile libere, fie pentru acordarea majorării salariale în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut, fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate pentru aceeași perioadă.

Numărul zilelor libere se stabilește în funcție de perioada prevăzută:

a) de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ se stabilește prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ/de educație timpurie antepreșcolară, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității;

b) de decizia conducerii unității/instituției de învățământ, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitatea de învățământ se stabilește ca urmare a apariției cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învățământ. În această situație părintele va depune la angajator, pe lângă actele menționate mai sus și o copie a deciziei conducerii unității/instituției de învățământ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *