În Monitorul Oficial nr. 1030 din 19.10.2022 s-a publicat Legea 283/2022 care aduce câteva modificări și completări semnificative Codului muncii. Principalele modificări ale Codului muncii care intră în vigoare la 22 octombrie 2022 sunt:

CONCEDIUL DE ÎNGRIJITOR

Se introduce un nou tip de concediu : cel de îngrijitor. Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului. Prin rudă se înţelege fiul, fiica, mama, tatăl, soţul/ soţia angajatului.
Problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se vor stabili prin ordin comun al ministrului muncii și al ministrului sănătății.

ABSENȚELE DE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN SITUAȚII NEPREVĂZUTE

Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezenţa imediată a salariatului, în condiţiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului. Absentarea de la locul de muncă în situaţii-limită, nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Angajatorul și salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absență.

CONCEDIUL PATERNAL

Angajatorul are obligația acordării concediului paternal la solicitarea scrisă a salariatului, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 210/1999. Acordarea concediului paternal nu este condiţionată de perioada de activitate sau de vechimea în muncă a salariatului.
Concediul paternal, cel de îngrijitor și absența de la locul de muncă pentru urgențele familiale vor fi considerate, din 22 octombrie, perioade de activitate prestată și nu va scădea numărul zilelor de concediu de odihnă disponibile pentru salariați.

PROGRAMUL INDIVIDUALIZAT DE MUNCA

Salariații pot solicita, ca până în prezent, trecerea la un program individualizat de muncă, însă noutatea este că orice refuz al solicitării unui astfel de program va trebui motivat, în scris, de către angajator, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Salariatul are dreptul de a reveni la programul de muncă inițial la sfârșitul perioadei convenite sau dacă s-au schimbat circumstanțele pentru care a  solicitat un program individualizat.

SCHIMBAREA POSTULUI CU UNUL VACANT CARE PREVEDE CONDIȚII MAI BUNE DE MUNCĂ

Salariatul are dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile, dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator. Angajatorul va avea obligația de a răspunde motivat, în scris, în 30 de zile de la primirea solicitării salariatului privind mutarea pe alt post. Obligația de a răspunde nu face referire la acceptarea cererii, ci doar de a emite un răspuns.

CUMUL DE FUNCȚII

Salariaţii vor putea avea în continuare mai multe locuri de muncă, dar fără suprapunerea programului de lucru, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea, și niciunul dintre angajatori nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept. Nesuprapunerea programului de muncă este o clarificare nou introdusă prin acest act normativ.

INTERDICȚII DE CONCEDIERE

Angajatorul nu poate concedia angajatul pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pe perioada concediului de îngrijitor, a concediului paternal, precum și pe perioada în care acesta lipsește de la muncă pentru urgențe familiale. Salariații care consideră că au fost concediați pentru exercitarea drepturilor aferente anumitor articole specifice din Codul muncii pot solicita angajatorului să prezinte, în scris, suplimentar față de decizia de concediere, motivele pe care s-a fundamentat decizia privind concedierea.

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz,  va fi informată și referitor la:

  • în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea asigurării sau decontării deplasării de către angajator între locurile de muncă diferite;
  • elementele constitutive ale veniturilor salariale, evidențiate separat, şi metoda de plată a salariului;
  • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi/sau ore/săptămână, condiţiile de efectuare şi de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum şi, dacă este cazul, modalitățile de organizare a muncii în schimburi;
  • durata şi condiţiile perioadei de probă, dacă există.
  • dreptul şi condiţiile privind formarea profesională oferită de angajator;
  • suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuțiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului, precum şi acordarea, din inițiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activității profesionale a acestuia.

Dacă angajatorul nu informează salariatul cu privire la toate elementele prevăzute de Codul muncii, acesta din urmă va putea sesiza Inspecția Muncii.

PERIOADA DE PROBĂ

Se interzice stabilirea unei noi perioade de probă dacă, în termen de 12 luni, între aceleași părți se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeași funcţie şi cu aceleași atribuții. De asemenea, în contractul de muncă trebuie să se regăsească obligatoriu durata perioadei de probă iar în plus prin Legea nr.283/2022, se reglementează că angajatorii vor mai trebui să precizeze și condițiile perioadei de probă.

REGULAMENT INTERN

Angajatorii sunt obligați să introducă in regulamentul intern informații legate de preaviz și de politica generală de formare profesională. Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa fiecărui salariat prevederile regulamentului intern, în prima zi de lucru, şi de a face dovada îndeplinirii acestei obligaţii. Anterior acestei modificări, legislația nu menționa niciun termen în care regulamentul intern să fie prezentat salariaților.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *